Contractenrecht

Contractenrecht

Bent u een overeenkomst aangegaan en voldoet de tegenpartij niet aan zijn of haar verplichtingen? Wat zijn uw rechten bij koop en verkoop van diensten/producten? En verschillen deze als u de diensten/producten via internet koopt dan wel levert? Hoe zit het hiermee bij een consumentenkoop? De auto die u heeft gekocht vertoont achteraf mankementen. De aannemer is tijdens de verbouwing de afspraken niet nagekomen. De ZZP’er houdt zich niet aan het relatiebeding. Al deze kwesties kunnen onder het verbintenissenrecht worden geschaard.

Verbintenissenrecht
Het verbintenissenrecht geeft de regels aan in de rechtsverhouding tussen verschillende partijen. Op grond van deze rechtsverhouding is de schuldenaar een prestatie verschuldigd aan de schuldeiser. Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, dan is er sprake van wanprestatie. In dat geval biedt de wet de schuldeiser verschillende mogelijkheden:

Contractsvrijheid
Veelal wordt een rechtsverhouding en daarmee ook de rechten en plichten van partijen schriftelijk vastgesteld door middel van contracten/overeenkomsten. In principe is men geheel vrij om de inhoud en de vorm van de overeenkomst te bepalen, tenzij de wet anders bepaalt. Dit wordt ook wel contractsvrijheid genoemd.

Partijbedoelingen
Bij een eventueel geschil tussen partijen wordt (door de rechter) gekeken naar de inhoud van de overeenkomst. Mocht dit niet duidelijk of voor meerdere uitleg vatbaar zijn, dan wordt gekeken naar de partijbedoelingen bij het aangaan van de overeenkomst. Daarom is het zeer belangrijk om de afspraken die partijen voor ogen hebben bij het aangaan van de overeenkomst juridisch af te dekken.

Wij adviseren personen en bedrijven bij het opstellen en up-to-date houden van contracten. Ook begeleiden wij onze cliënten bij het opstellen of aanpassen van algemene voorwaarden. Hieronder zijn een aantal overeenkomsten opgesomd, waarbij u door ons kan worden geadviseerd:

 • • Arbeidsovereenkomst
 • • Distributieovereenkomst
 • • Franchiseovereenkomst
 • • Geldleningovereenkomst
 • • Huurovereenkomst
 • • Koopovereenkomst
 • • Consumentenkoop
 • • Overeenkomst tussen een ZZP’er en opdrachtgever
 • • Overeenkomst van aanneming van werk
 • • Overeenkomst van opdracht
 • • Vaststellingsovereenkomst
 • • Algemene voorwaarden
 • • Andere overeenkomsten


Neem contact op